segunda-feira

08h00
Em Carmel
11h15
Em Carmel
15h30
Na basílica
18h00
Na catedral

terça-feira

08h00
Em Carmel
11h15
Em Carmel
15h30
Na basílica
18h00
Na catedral

quarta-feira

08h00
Em Carmel
11h15
Em Carmel
15h30
Na basílica
18h00
Na catedral

quinta-feira

08h00
Em Carmel
11h15
Em Carmel
15h30
Na basílica
18h00
Na catedral

sexta-feira

08h00
Em Carmel
11h15
Em Carmel
15h30
Na basílica
18h00
Na catedral

sábado

08h00
Em Carmel
09h00
Na catedral
11h15
Em Carmel
15h30
Na basílica

domingo

09h00
Em Carmel
10h30
Na catedral
11h15
Em Carmel
11h00
Na basílica
17h00
Na basílica